کولر آبی لایف TG35 3500 توان 3500قدرت موتور 1/3

مشاهده

کولر آبی لایف TG55 5500 توان 5500قدرت موتور 1/2

مشاهده

کولر آبی لایف TG38 3800 توان 3800قدرت موتور 1/3

مشاهده

کولر آبی لایف TG70 7000 قدرت موتور 1/5 HPبازده

مشاهده

کولر آبی لایف TG58 5800 توان 5800قدرت موتور 1/2

مشاهده